Uppdragsavtal

 

1. Bakgrund

Detta uppdragsavtal (”Uppdragsavtalet”) reglerar avtalsförhållandet mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”), och kundföretaget (”Kunden”) avseende Uppdraget enligt definition nedan.

Gigger är ett så kallat egenanställningsföretag. Det innebär att Gigger har anställt en person (”Egenanställde”) som utför det överenskomna uppdraget hos Kunden (”Uppdraget”). Den Egenanställde ansvarar själv för att utveckla sin verksamhet, hitta uppdrag samt överenskomma med Kunden om villkoren därför.

Den Egenanställde ska utföra Uppdraget under Kundens kontroll och ledning.

 

2. Avtal om uppdrag

 1. Om Gigger så kräver ska Kunden ange nödvändig och riktig information avseende Uppdraget om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, tillämpligt kollektivavtal och andra omständigheter som är viktiga för arbetet som ska utföras. Ändrade förhållanden ska omedelbart meddelas Gigger.
 2. Uppdrag bekräftas av Gigger genom en skriftlig uppdragsbekräftelse till Kunden där Uppdragets art, omfattning, pris, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras (”Uppdragsbekräftelse”).
 3. Vid bristande överensstämmelse mellan Uppdragsbekräftelsen och Uppdragsavtalet äger Uppdragsbekräftelsen företräde.
 4. Om Kunden inte godkänner Uppdragsbekräftelsen åligger det Kunden att senast inom fem (5) kalenderdagar från mottagandet av Uppdragsbekräftelsen meddela Gigger det. Om så inte sker anses avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av Uppdragsbekräftelsen och Uppdragsavtalet.

 

3. Pris och betalning

 1. Pris för Uppdraget anges i Uppdragsbekräftelsen.
 2. Betalning ska ske enligt faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

4. Arbetsledning

 1. Kunden ansvarar för arbetsledning av den Egenanställde, för kontroll och uppföljning av den Egenanställdes arbete samt för att lämna nödvändiga instruktioner, information och för att tillhandahålla arbetsplats och utrustning som behövs för den Egenanställdes arbetsuppgifter.

 

5. Arbetsmiljö

 1. Kunden ska iaktta 3 kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera den Egenanställde om lagar och förordningar tillsammans med egna interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till verksamheten hos Kunden. Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att den Egenanställde inte ska utsattas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Kunden att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalats.

 

6. Ansvar

 1. Kunden ansvarar för den Egenanställde som för sin egen anställda personal. Kunden är alltså själv ansvarig för fel och skada som den Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för den Egenanställdes utförande av arbete åt Kunden.
 2. Kunden bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till den Egenanställde och dennes arbete för Kunden. Den Egenanställde ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbetstagare.
 3. Gigger har arbetsgivaransvaret för den Egenanställde, vilket bl.a. innebär att Gigger erlägger Iön, sociala avgifter, arbetsskadeförsäkring och tillser att den Egenanställde är försäkrad under Uppdragets genomförande.
 4. Gigger ansvarar enbart för att ställa den egenanställde till Kundens förfogande i enlighet med Uppdragsbeskrivningen. Gigger ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.
 5. Som en följd av punkten 6.3 ansvarar Gigger således inte för skada:
  1. på Kundens motordrivna fordon eller för följdskador till sådana skador;
  2. på gods som transporteras med Kundens egna eller inhyrda motordrivna fordon;
  3. som omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande eller motsvarande utländsk lagstiftning;
  4. som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde;
  5. genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i sin egenskap av flygansvarig;
  6. till följd av kollision orsakad genom fartyg eller av deras bogserade föremål; eller
  7. hänförlig till patientskada enligt lag.
 6.  Skulle skadeståndsansvar uppstå för Gigger är Giggers ansvar begränsat till ett sammanlagt belopp om [ett] prisbasbelopp, dock högst till priset för Uppdraget. Vid Uppdrag på löpande räkning utgörs priset för Uppdraget av priset för de senaste tolv månaderna för Uppdraget. Med prisbasbelopp menas prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring gällande vid tiden för skadans uppkomst.

 

7. Reklamation

 1. Väsentliga anmärkningar avseende den Egenanställde ska av Kund skriftligen framställas direkt till den Egenanställde, men även till Gigger.
 2. Fel eller brist hänförlig till Giggers ansvar ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till Gigger. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom fjorton (14) kalenderdagar efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.
 3. Den Egenanställde ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen innan Kund framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag.
 4. Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot den Egenanställde ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation enligt punkt 7.1. ovan och i varje fall framställas senast tre månader från det att handlingen som ligger till grund för kravet på skadestånd eller prisavdrag ägde rum.

 

8. Immateriella rättigheter

 1. Gigger överlåter genom detta Avtal äganderätten och den exklusiva förfoganderätten till allt material och det resultat som uppkommer genom den Egenanställdes försorg eller medverkan under Uppdraget (”Resultatet”) att regleras mellan separat mellan den Egenanställde och Kunden.
 2. Överlåtna upphovsrättigheter och liknande rättigheter får fritt vidareöverlåtas och ändras utan Giggers medgivande.  
 3. Gigger ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller den Egenanställdes olovliga brukade av andras system.

9. Personuppgifter

 1. Gigger ska se till att den Egenanställde givit samtycke till Kundens hantering av personuppgifter, i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), som kan anses nödvändig i anledning av Uppdraget. Kunden är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.
 2. Om den Egenanställde vid arbete åt Kunden behandlar personuppgifter är Gigger inte personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

 

10. Sekretess

 1. Gigger och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdraget konfidentiella.
 2. Part är inte skyldig att iaktta sekretess avseende sidan information som:
  1. vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig;
  2. är känd för part innan det att den andre parten avslöjat den; eller
  3. part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning
 3.  Punkterna 10.1 och 10.2 ska överleva avtalets upphörande.

 

11. Avtalstid

 1. Detta avtal gäller från dag för Uppdragsbekräftelsen enligt punkten 2.2 och under i Uppdragsbekräftelsen angiven tid.

 

12. Avtalets upphörande i förtid

Part får säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andre parten om:

 1. den andra parten i något väsentligt hänseende bryter mot avtalet och inte har vidtagit rättelse inom 30 dagar efter skriftlig anmodan; eller
 2. den andra parten försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat vis kan antas ha kommit på obestånd eller om den andre parten beläggs med näringsförbud och part inte omedelbart efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; eller
 3. om part utan medgivande från den andre parten överlåter avtalet på annan.

 

13. Befrielsegrunder

 1. Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk for våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Gigger är inte heller ansvarig för att Uppdrag inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständigheter drabbar den Egenanställde. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
 2. Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 13.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger Gigger rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt kostnader.

 

14. Meddelanden

 1. Samtliga meddelanden med anledning av dessa Villkor ska ske genom bud, brev eller e-post till parternas i Uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser.
 2. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
  1. om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
  2. om avsänt med brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran; och
  3. om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.
 3. Adressändring ska meddelas part på satt som föreskrivs i denna bestämmelse.

 

15. Tillämlig lag och tvister

 1. Svensk rätt ska tillämpas på Uppdragsavtalet. Tvist i anledning av Uppdragsavtalet ska avgöras av allmän domstol.

 

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.