Medlemsvillkor

Dessa medlemsvillkor (”Medlemsvillkoren”) gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”), och dig som Medlem. I Medlemsvillkoren ingår Giggers Personuppgiftspolicy och Cookiepolicy som finns att läsa på Giggers webbplats (”Webbplatsen”) under rubriken ”Allmänna villkor”. Genom att registrera dig på Webbplatsen och öppna ett Medlemskonto godkänner du Medlemsvillkoren och förbinder dig att följa dem. Definitioner i Medlemsvillkoren har den innebörd som anges i definitionskatalogen, som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Allmänna villkor”.

 

1. Bakgrund

 1. På Webbplatsen tillhandahåller Gigger en marknadsplats som gör det möjligt för företag  att utannonsera Uppdrag, att söka efter lämpliga uppdragstagare. På motsvarande sätt erbjuder Webbplatsen en möjlighet för uppdragstagare att söka och erhålla annonserade Uppdrag. Genom att registrera dig som Medlem på Webbplatsen får du tillgång till Webbplatsen och möjlighet att använda de Tjänster som Gigger erbjuder på Webbplatsen.
 2. Medlemsvillkoren, tillsammans med villkoren för Giggers Tjänster samt övriga villkor som Gigger i vissa fall tillhandahåller en Medlem separat, beskriver de villkor som gäller för användning av Webbplatsen och av Giggers Tjänster.

2. Att bli medlem

 1. Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar på Giggers Webbplats och skapa ett Medlemskonto. [Som företag anmäler du dig genom att göra en Medlemsansökan för Företag, och som privatperson blir du medlem genom att göra en Medlemsansökan för Privatperson]. Som privatperson måste du vara minst 18 år gammal eller ha målsmans godkännande för att kunna registrera dig. Du som fyller i registreringen intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta. Om du registrerar ett företag, intygar du dessutom att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Medlemsvillkor.
 2. Gigger förbehåller sig rätten att begära kompletterande information för att acceptera en medlemsregistrering. Gigger förbehåller sig vidare rätten att neka medlemsregisteringar. Det gäller i synnerhet för företag eller privatpersoner som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Giggers övriga villkor eller i övrigt mot lag eller förordning.

3. Ditt medlemskonto

 1. Som Medlem på Webbplatsen får du tillgång till ett Medlemskonto, som du kan logga in på genom att uppge ditt användarnamn och lösenord. Medlemskontot gäller endast för, och får endast användas av, det företag, eller den privatperson, som öppnat kontot. För att upprätthålla säkerheten kring ditt Medlemskonto är det viktigt att du inte avslöjar ditt användarnamn och lösenord för någon annan.
 2. Så länge som du är Medlem ansvarar du att dina medlemsuppgifter är korrekta och i förekommande fall uppdateras.

4. Giggers tjänster

 1. När du är inloggad på Webbplatsen kan du använda de Tjänster som Gigger erbjuder, vilket inkluderar att utannonsera Uppdrag, söka efter Uppdrag, anlita för Uppdrag och köpa tilläggstjänster. Vid användning eller köp av Tjänster gäller särskilda villkor, som du åtar dig att följa när du använder dig av eller köper dessa Tjänster.

5. Avgifter

 1. Gigger har rätt att ta ut avgifter för de Tjänster som Gigger erbjuder. Du kan ta del av aktuellt utbud av Tjänster och aktuella Avgifter på Webbplatsen.

6. Immateriella rättigheter

 1. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Webbplatsen och Tjänsterna, inklusive Webbplatsens layout, tillhör Gigger eller dess licensgivare och får inte användas av Medlem på annat sätt än vad som krävs för att använda Webbplatsen eller Tjänsterna enligt Medlemsvillkoren eller villkoren för respektive Tjänst.

7. Personuppgifter

 1. Gigger behandlar personuppgifter i enlighet med Giggers Personuppgiftspolicy. Genom att godkänna Medlemsvillkoren när du registrerar dig som Medlem, samtycker du till Giggers behandling av personuppgifter.

8. Cookies

 1. Gigger använder cookies i enlighet med Giggers Cookiepolicy. Genom att godkänna Medlemsvillkoren när du registrerar dig som Medlem, samtycker du till Giggers användning av cookies.

9. Ansvarsbegränsning

 1. Driften av Webbplatsen kan störas av faktorer utanför Giggers kontroll. Gigger kan vidare temporärt komma att stänga Tjänsterna och Webbplatsen för service och uppgraderingar. Gigger garanterar därför inte att, och ansvarar inte för att, Tjänsterna eller Webbplatsen är fria från fel eller avbrott. Fel i Tjänsterna eller på Webbplatsen ska anmälas till Support Center som rättar fel och brister i Tjänsterna eller på Webbplatsen med den skyndsamhet som omständigheterna kräver och strävar efter att förlägga service och uppgraderingar till tidpunkter med låg trafik.
 2. Webbplatsen är huvudsakligen en marknadsplats som låter Medlemmar utannonsera, köpa och sälja tjänster till varandra. Utöver vad som följer av respektive villkor för Tjänsterna, saknar Gigger kontroll över Medlemmarnas transaktioner. Gigger ansvarar således till exempel inte för fel eller brister i utannonserade eller utförda Uppdrag eller för Medlemmar som inte uppfyller sina åtaganden mot andra Medlemmar. Gigger ansvarar inte heller för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användning av Tjänsterna eller Webbplatsen.

10. Ändringar

 1. Gigger har rätt att från tid till annan ändra eller göra tillägg till Medlemsvillkoren. Ändringar av och tillägg till Medlemsvillkoren publiceras på Webbplatsen. De nya Medlemsvillkoren gäller för nya Medlemmar från och med den dag Medlemsvillkoren publicerades. Befintliga Medlemmar blir bundna av de nya Medlemsvillkoren 30 dagar efter meddelande per e-post eller publicering på Webbplatsen.

11. Avtalstid

 1. Medlemsvillkoren gäller från och med att Medlem registrerar sig på Webbplatsen och tillsvidare. Medlem som vill säga upp sitt medlemskap ska anmäla det på sitt Medlemskonto. Medlem kan dock inte säga upp sitt medlemskap till upphörande förrän Medlem har fullgjort sina skyldigheter enligt pågående Uppdrag.
 2. Gigger har rätt att säga upp Medlem med omedelbar verkan om (i) Medlem brister i sina åtaganden mot Gigger eller annan Medlem, (ii) Medlem försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, inleder företagsrekonstruktion eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd eller i övrigt befaras inte rätteligen kunna fullgöra sina åtaganden enligt Medlemsvillkoren, övriga villkor för Tjänster eller gällande Uppdragsavtal, och (iii) Medlem direkt eller indirekt bedriver verksamhet som konkurrerar med Gigger. Gigger har alltid rätt att tillfälligt inaktivera Medlems tillgång till Webbplatsen och Tjänsterna under tid då Gigger utreder om grund för uppsägning av Medlem föreligger.
 3. När Medlems medlemskap har upphört att gälla, har Medlem inte längre tillgång till Webbplatsen eller Medlemskontot. Uppsägning av medlemskap innebär dock inte att Medlem befrias från skyldigheten att betala Avgifter för använda Tjänster eller i övrigt för förpliktelser som uppstått innan uppsägningen trätt i kraft, t ex den exklusivitet som i förekommande fall gäller för Medlem enligt Användarvillkoren.

12. Överlåtelse

 1. Gigger har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Medlemsvillkoren till bolag som ingår i samma koncern som Gigger. Gigger har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Medlemsvillkoren till annan, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Medlemsvillkoren på ett för Medlem tillfredsställande sätt.

13. Lagval och tvist

 1. Svensk rätt ska tillämpas på Medlemsvillkoren. Tvist i anledning av Medlemsvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.
Denna Policy uppdaterades senast 2018-04-25.