Medlemsavtal

Den egenanställde (den ”Egenanställde”) anställs hos Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”) genom att den Egenanställde och kundbolaget (”Kunden”) kommer överens om ett uppdrag (”Uppdraget”) vid det auktionsförfarande Gigger anordnar på www.gigger.se. Anställningen är en allmän visstidsanställning och omfattar de villkor som anges i detta anställningsavtal (”Avtalet”).

 

 

1. Bakgrund

 1. På Webbplatsen tillhandahåller Gigger en marknadsplats som gör det möjligt för Medlemmar att utannonsera uppdrag, att söka efter lämpliga uppdragstagare samt att ta emot och utvärdera offerter. På motsvarande sätt erbjuder Webbplatsen en möjlighet för uppdragstagare att tävla om och erhålla annonserade uppdrag.
 2. Som Medlem på Giggers Webbplats har du tidigare godkänt Giggers Medlemsvillkor, som tillsammans med Giggers Användarvillkor samt de övriga villkor som Gigger i vissa fall tillhandahåller en Medlem separat beskriver de villkor som gäller mellan dig och Gigger för Uppdrag som Medlem registrerar på Webbplatsen
 3. Villkoren i detta Medlemsavtal gäller mellan Medlemmar som träffat avtal om Medlemstjänster.

 

 

2. Medlemsavtalets innehåll

 1. Medlemsavtalet består av följande villkor: (i) Uppdragsbeskrivningen, (ii) villkoren i detta Medlemsavtal och, i förekommande fall, (iii) Övriga Villkor. Med Övriga Villkor avses villkor som avviker från villkoren i detta Medlemsavtal och som laddats upp till parternas Arbetsrum och där godkänts av Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren. Vid konflikt ska villkoren gälla i följande ordning: (i) Uppdragsbeskrivningen; (ii) Övriga Villkor och (iii) detta Medlemsavtal
 2. Uppdragsgivaren beställer härmed och Uppdragsgivaren åtar sig härmed att utföra de Medlemstjänster som anges i Uppdragsbeskrivningen i enlighet med villkoren i Medlemsavtalet.
 3. Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren åtar sig vidare att följa Användarvillkoren och därtill hörande Policys.

 

 

3. Parternas åtagande

 1. Uppdragsgivaren ansvarar för Uppdragsbeskrivningen och för att välja ut, leda, inspektera, godkänna och betala för Medlemstjänsterna i enlighet med Medlemsavtalet. Uppdragstagaren ansvarar för att utföra Medlemstjänsterna och åtar sig att utföra dessa med hög kvalitet och på ett i övrigt professionellt sätt.
 2. När Uppdragstagaren anser att Uppdraget är genomfört i enlighet med Uppdragsbeskrivningen ska Uppdragstagaren via Webbplatsen skicka en bekräftelse till Uppdragsgivaren om att Uppdraget är slutfört. Sådan bekräftelse ska skickas utan oskäligt dröjsmål
 3. Efter mottagande av Uppdragstagarens bekräftelse om slutfört Uppdrag enligt punkten 3.2. ovan ska Uppdragsgivaren tillse att betalning sker i enlighet med vad som anges i Användarvillkoren. Denna betalningsskyldighet föreligger såvida inte Uppdragsgivaren har för avsikt att reklamera Uppdraget enligt punkten 4.1 nedan.

 

 

4. Betalning

 1. Betalning ska ske på sätt som anges i Användarvillkoren och i övrigt på det sätt som Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren avtalat.

 

 

5. Reklamation

 1. Vid försening, eller om Uppdragsgivaren vid mottagande av Uppdragstagarens bekräftelse om slutfört Uppdrag inte delar Uppdragstagarens uppfattning, ska Uppdragsgivaren reklamera uppdraget.
 2. Reklamation sker genom meddelande från Uppdragsgivaren till Uppdragstagaren via Webbplatsen och ska göras inom skälig tid efter det att Uppdragsgivaren märkt eller borde ha märkt felet.

 

 

6. Avtalstid

 1. Medlemsavtalet träder i kraft när det har godkänts av båda parter. Medlemstjänsterna ska utföras under den tid som anges i Uppdragsbeskrivningen, om inte Uppdagsgivaren och Uppdragstagaren kommer överens om annat i parternas Arbetsrum. Medlemsavtalet gäller till dess att Uppdraget är slutfört samt godkänt och betalt av Uppdragsgivaren på sätt som anges i Användarvillkoren.

 

 

7. Självständiga parter

 1. Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren är självständiga parter. Medlemsavtalet ska inte anses skapa ett anställningsförhållande, partnerskap eller liknande. Uppdragstagaren ska inte utge sig för att vara en representant för, eller i övrigt avtalsrättsligt binda, Uppdragsgivaren. Uppdragstagaren ansvarar själv för utrustning, verktyg och övrigt material som behövs för att utföra Uppdraget, och åtar sig att inneha lämplig ansvarförsäkring.

 

 

8. Immateriella rättigheter

 1. Gigger överlåter genom detta Avtal äganderätten och den exklusiva förfoganderätten till allt material och det resultat som uppkommer genom den Egenanställdes försorg eller medverkan under Uppdraget (”Resultatet”) att regleras mellan separat mellan den Egenanställde och Kunden.
 2. Överlåtna upphovsrättigheter och liknande rättigheter får fritt vidareöverlåtas och ändras utan Giggers medgivande.
 3. Gigger ansvarar inte för Resultatets immaterialrättsliga intrång eller den Egenanställdes olovliga brukade av andras system.

 

9. Sekretess

 1. Uppdragstagaren åtar sig (i) att inte använda konfidentiell information i annat syfte att fullgöra sina åtaganden enligt Medlemsavtalet, (ii) att inte avslöja konfidentiell information till tredje man, och (iii) att endast avslöja konfidentiell information till de anställda som behöver tillgång till konfidentiell information för att utföra Medlemstjänsterna åt Uppdragsgivaren. Med konfidentiell information avses all information rörande Uppdragsgivaren och dess verksamhet samt information om Uppdraget, Medlemstjänsterna och resultatet därav, med undantag för information som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Medlemsavtal, eller information som Uppdragstagaren kände till innan den avslöjades av Uppdragsgivaren.

 

 

10. Konkurrens

 1. Uppdragstagaren åtar sig att under avtalstiden inte åta sig uppdrag eller ingå avtal, vars åtaganden strider mot Uppdragsgivarens intressen enligt Medlemsavtalet.

 

 

11. Ansvarsbegränsning

 1. Parts ansvar mot den andra parten är, med undantag för brott mot sekretessåtagandet enligt punkt 8, begränsat till direkt förlust. Part ansvarar således inte för indirekt förslust eller följdskada.
 2. Parts ansvar är vidare, med undantag för skadeslöshetsåtagandet i punkt 7 och brott mot sekretessåtagandet enligt punkt 8, begränsat till ett belopp motsvarande den ersättning för Medlemstjänster som Uppdragsgivaren betalat till Uppdragstagaren under de närmast föregående tolv månaderna.

 

 

12. Uppsägning i förtid

 1. Part har rätt att säga upp Medlemsavtalet till upphörande i förtid om den andra parten väsentligen bryter mot Medlemsavtalet och inte vidtar rättelse inom 14 dagar från meddelande därom. Meddelandet ska i skälig utsträckning beskriva avtalsbrottet och i övrigt ske i enlighet med villkoren i Giggers Allmäna Villkor

 

 

13. Ändringar

 1. Ändringar av eller tillägg till Medlemsavtalet ska för att vara giltiga laddas upp till parternas Arbetsrum och där godkännas av Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren.

 

 

14. Ogiltighet

 1. Om någon bestämmelse i Medlemsavtalet befinns vara ogiltig eller inte möjlig att tillämpa, ska övriga bestämmelser i Medlemsavtalet fortsätta att gälla och den bestämmelse som befanns vara ogiltig eller inte möjlig att tillämpa ska jämkas så, att den så långt som möjligt blir giltig och möjlig att tillämpa.

 

 

15. Överlåtelse

 1. Part har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Medlemsavtalet till annan utan att först inhämta den andra partens samtycke.

 

 

16. Förhållandet till Konsumentlagstiftning

 1. För det fall att Uppdragsgivaren är konsument ska tvingande bestämmelser i konusmenttjänstlagen (1985:716) äga företräde.

 

 

17. Lagval och tvist

 1. Svensk rätt ska tillämpas på Medlemsavtalet. Tvist i anledning av Medlemsavtalet ska avgöras av allmän domstol.

 

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.