Anställningsavtal - egenanställning

Den egenanställde (den ”Egenanställde”) anställs hos Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”) genom att den Egenanställde och kundbolaget (”Kunden”) kommer överens om ett uppdrag (”Uppdraget”) vid det auktionsförfarande Gigger anordnar på www.gigger.se. Anställningen är en allmän visstidsanställning och omfattar de villkor som anges i detta anställningsavtal (”Avtalet”).

1. Anställningsform

 1. Gigger har inget åtagande gentemot den Egenanställde att förse denne med andra uppdrag.
 2. Omfattningen och villkoren för genomförandet av Uppdraget har överenskommits mellan den Egenanställde och Kunden. Den Egenanställde är skyldig att ha de tillstånd som krävs för att utföra Uppdraget.
 3. Kunden är informerad om att Gigger är Kundens motpart, att Giggers Uppdragsavtal kommer att vara gällande i förhållandet mellan Kunden och Gigger samt att Gigger kommer att fakturera Kunden det mellan Kunden och den Egenanställde avtalade arvodet för Uppdraget (”Arvodet”) jämte därå tillämplig moms.

2. Arbetsuppgifter och utförande

 1. Den Egenanställde ska utföra arbetsuppgifterna på den plats och vid de tider som den Egenanställde och Kunden kommit överens om.  
 2. Information om arbetsuppgifter och villkor för Uppdraget meddelas Gigger då Kunden och den Egenanställde kommer överens om Uppdraget. Uppdraget ska utföras på villkor som överensstämmer med villkoren i detta Avtal.   
 3. Den Egenanställde ska utföra sina arbetsuppgifter inom ramen för Uppdraget på ett fackmannamässigt sätt. Den Egenanställde ska vidare följa samtliga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som kan bli tillämpliga i anledning av den Egenanställdes arbetsuppgifter samt i övrigt följa Kundens anvisningar och instruktioner.  

3. Giggers åtaganden

Gigger ingår avtal med Kunden om utförande av Uppdraget samt åtar sig att:

 1. tillhandahålla den Egenanställde ett Gigger-konto (”Kontot”),
 2. administrera fakturering av Kunden,
 3. administrera löneutbetalning till den Egenanställde,
 4. redovisa arbetsgivaravgifter, göra skatteavdrag och lämna kontrolluppgift till Skatteverket, samt
 5. tillhandahålla försäkringslösningar i enlighet med punkt 8.

4. Fakturering och godkännande av uppdrag

 1. I samband med att Gigger ingår avtal med Kunden skapas en faktura för Uppdraget som finns tillgänglig på Kontot.
 2. När Uppdraget är slutfört och Kunden har godkänt detsamma utbetalas lön till den Egenanställde i enlighet med punkt 6.
 3. Om Kunden inte godkänner utförandet av Uppdraget ska frågan om godkännande hänskjutas till medling. Om medlingen avbryts ska frågan avgöras enligt punkt 14 nedan.

5. Giggers ersättning

Gigger har rätt till ersättning för sina tjänster enligt avtalet. Ersättningens storlek framgår av de specifierade avgifter och priser, som finns på webbplatsen. Ersättningen utgår oavsett om Kunden godkänner Uppdraget eller inte.

6. Lön och semesterersättning

 1. Den Egenanställde är berättigad till lön uppgående till Arvodet med avdrag för Ersättningen, arbetsgivaravgifter, löneskatt och semesterersättning.
 2. Lön och semesterersättning utbetalas när Kunden godkänt Uppdraget i enlighet med punkt 4.
 3. Utbetalningen sker till Kontot tillhörande den Egenanställde. Den Egenanställde kan därefter fritt disponera över medlen på Kontot.   

7. Kostnader hänförliga till uppdraget

Samtliga den Egenanställdes kostnader hänförliga till Uppdraget inkluderas i Arvodet.

8. Försäkringar

 1. Under Uppdragets gång är den Egenanställde försäkrad genom en allmän ansvarsförsäkring som tillhandahålls av Gigger. Mer om den allmänna ansvarsförsäkringen finns att läsa om på www.gigger.se under ”Försäkringar”.
 2. Den Egenanställde kan välja att lägga till ytterligare tjänstereseförsäkring mot en tilläggskostnad till Gigger. För det fall den ytterligare tjänstereseförsäkringen valts biläggs försäkringsvillkoren för sådan försäkring detta Avtal. Mer om tjänstereseförsäkringen finns att läsa om på www.gigger.se under ”Försäkringar”.
 3. Ifråga om sjuklön tillämpas bestämmelserna enligt vid var tidpunkt gällande svensk lagstiftning på området.

9. Immateriella rättigheter

 1. Den Egenanställde behåller genom detta Avtal äganderätten av allt material och resultat som uppkommer genom Egenanställdes försorg eller medverkan under Uppdraget (”Resultatet”). Det åligger den Egenanställde att vid förfrågan kunna uppvisa allt material och resultat som uppkommit till Gigger på förfrågan vid tvist. Vid denna förfrågan ska ingen ersättning utgå, utöver den lön och de förmåner som utgår enligt detta Avtal.

10. Ansvar

 1. Den Egenanställde ansvarar gentemot Kunden för eventuella fel eller brister i det utförda Uppdraget. Den Egenanställde ska efter mottagen reklamation från Kunden inom skälig tid avhjälpa påtalat fel eller brist, om så är praktiskt möjligt.
 2. Gigger ansvarar inte i något fall för indirekt skada hos Kunden som orsakats av den Egenanställde såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

11. Sekretess

Den Egenanställde får inte, vare sig under anställningen eller efter dess upphörande (om det inte krävs av den Egenanställdes fullgörande av sina plikter enligt detta Avtal eller enligt lag) använda eller för någon annan person eller bolag avslöja sådan information rörande Gigger eller Kunden, som Gigger eller Kunden rimligen kan antas vilja hålla konfidentiell.

12. Personuppgifter

 1. I syfte att kunna administrera frågor hänförliga till anställningsförhållandet mellan den Egenanställde och Gigger kommer Gigger att behandla den Egenanställdes personuppgifter. Sådan behandling kommer att vara helt eller delvis automatiserad. Exempel på personuppgift som kan komma att behandlas är den Egenanställdes namn, personnummer, kontaktuppgifter samt bankuppgifter.
 2. Den Egenanställde samtycker härmed till all behandling av personuppgifter som Gigger utför i det syfte som anges i föregående stycke.  

13. Avtalets giltighet och uppsägning

 1. Detta Avtal gäller från och med tidpunkt för Uppdragets påbörjande och löper till och med dess att Uppdraget avslutats.
 2. Om den Egenanställde grovt åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal eller annars grovt åsidosätter sina skyldigheter mot Gigger, ska Gigger vara berättigat att avskeda den Egenanställde med omedelbar verkan.

14. Tillämlig lag och tvister

 1. Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.
 2. Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.
Denna Policy uppdaterades 2018-11-07.