KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA

Gigger AB håller en extra stämma den 14 juni 2018 kl. 15.00 i Stockholm på följande adress:

Helio GT30
Grev Turegatan 30
114 38, Stockholm

Mötesrum: Sound

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 juni 2018.
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 8 juni 2018.

 

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), Mailbox 168, 111 73 Stockholm eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.gigger.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 juni 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om förvärv av Mobilint AB/Mobilearn
 8. Beslut om justeringsbemyndigande.
 9. Stämmans avslutande

 

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 7. Förslaget är att Bolaget skall genomföra en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare och i syfta att förvärva Mobilint AB. Gigger har under en period samarbetat med Mobilint AB och dess dotterbolag. Förvärvet föreslås genomföras via en apportemission där Gigger förvärvar samtliga aktier i Mobilint AB mot nya aktier i Gigger AB.

För varje aktie i Mobilint AB föreslås att man erhåller 349 aktier i Gigger. Detta leder till en värderings-relation av Mobilint AB-koncernen, med 15 000 aktier, på relationen 1:3, dvs en utspädning på 25 procent.

Antalet aktier kommer således att öka med högst 5 235 000 aktier Aktiekapitalet kommer genom emissionen att öka aktiekapitalet med högst 261 750 kronor.   

Mobilint har idag bl avtal med cirka 160 kommuner i Sverige. Appens användare är vanligtvis nyanlända personer. Genom att kombinera Giggers plattform med dess utbud av lediga tjänster och Mobilints användare får man en stor möjlighet att hjälpa både arbetsgivare och nyanlända.    

Styrelsen bedömer att Giggers positionering på, och erbjudande till, marknaden kommer främjas genom det aktuella förvärvet. Koncernen kommer att kunna bli en mycket attraktivare part för investerare och kunder.

Avstämningsdag för emissionen föreslås vara 20 juni 2018. Teckningstid föreslås att vara från 21 – 29 juni 2018. De nya aktierna berättigar till utdelning från verksamhjetsåret 2018. Likviddag föreslås vara 5 juli 2018. Köpeskilling kommer att erläggas genom befintliga aktier i Mobilint AB.

Punkt 8. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________

Stockholm

Gigger AB (publ)
Styrelsen

Fullmaktsmall