Gigger AB håller årsstämma den 2 maj 2018 kl. 14.00 i Stockholm. Lokal kommer meddelas via hemsida två veckor innan stämman.

 

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 april 2018.
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 27 april 2018.

 

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB Drottninggatan 104, våning 4, 111 60 Stockholm eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.gigger.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Fullmaktsmall

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 april 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. Beslut om;
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse.
 10. Beslut om förvärv av Mobilint AB/Mobilearn
 11. Beslut om bemyndigande
 12. Beslut om justeringsbemyndigande.
 13. Stämmans avslutande

Huvudsakligt innehåll i förslag till beslut

Punkt 7 b. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall göras.

Punkt 8. Förslaget är att ingen ersättning utgår till styrelsens ledamöter.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och ingen suppleant. De sittande ledamöterna Lars Wiigh och Kenneth Verlage föreslås till omval. Till nya ledamot föreslås Håkan Fritz, Karin Nordén Wallström samt Christer Zettergren. Ev kan ytterligare ledamöter tillkomma. Till revisor föreslås omval av Erik Ågerup.

Punkt 10. Förslaget är att Bolaget skall genomföra en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare och i syfta att förvärva Mobilint AB. Gigger har under en period samarbetat med Mobilint AB och dess dotterbolag. Förvärvet föreslås genomföras via en apportemission där Gigger förvärvar samtliga aktier i Mobilint AB mot nya aktier i Gigger AB.

För varje aktie i Mobilint AB föreslås att man erhåller 349 aktier i Gigger.Teckningskursen är 1 396 kronror/aktie. Detta leder till en värdering av Mobilint AB-koncernen, med 15 000 aktier, på cirka 21 mkr. Gigger har i detta sammanhang värderets till cirka 63 mkr, vilket ligger i paritet med senaste emissionskursen. En utspädning på 25 procent således.

Antalet aktier kommer att öka med högst 5 235 000 aktier Aktiekapitalet kommer genom emissionen att öka aktiekapitalet med högst 261 750 kronor.

Mobilint har idag bl avtal med cirka 160 kommuner i Sverige. Appens användare är vanligtvis nyanlända personer. Genom att kombinera Giggers plattform med dess utbud av lediga tjänster och Mobilints användare får man en stor möjlighet att hjälpa både arbetsgivare och nyanlända.

Styrelsen bedömer att Giggers positionering på, och erbjudande till, marknaden kommer främjas genom det aktuella förvärvet. Koncernen kommer att kunna bli en mycket attraktivare part för investerare och kunder.

Avstämningsdag för emissionen föreslås vara 8 maj 2018. Teckningstid föreslås att vara från 9 – 15 maj 2018. De nya aktierna berättigar till utdelning från verksamhjetsåret 2018. Likviddag föreslås vara 18 maj 2018. Köpeskilling kommer att erläggas genom befintliga aktier i Mobilint AB.

Punkt 11. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av tecknings-optioner och/eller konvertibler samt av aktier. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Punkt 12. Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket.

 

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 10 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats www.gigger.se senast från och med tre veckor före stämman.

Styrelsens fullständiga beslutsförslag kommer att finnas tillgängligt på motsvarande sätt senast från och med två veckor före stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_____________

Stockholm

Gigger AB (publ)
Styrelsen

 

Årsredovisning 2017
Lokal