Investor relations

Kallelse till årsstämma

Gigger AB (publ) håller årsstämma den 18 juni 2019 kl. 13.30 i Stockholm. Årsstämman kommer avhållas på Karla Kontorshotell, Karlavägen 18.

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2019.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 14 juni 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), c/o AB Petaligus, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Gigger kallelse till årsstamma 2019-06-18

Företrädesemission

Bästa aktieägare, se bifogad info om företrädesemission.
Fullständigt material samt teckningssedel beställes av reg. aktieägare via claes.persson@gigger.se

GIGGER MAJ 2019