Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy (”Policyn”) är en del av Medlemsvillkoren och gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”), och dig som Medlem. Genom att godkänna Medlemsvillkoren förbinder du dig att följa även denna Policy och samtycker till Giggers behandling av personuppgifter. Samtycket omfattar också behandling av personuppgifter via Internet, inklusive överföring av personuppgifter till tredje land. Definitioner i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Avtal och allmänna villkor”.

 

 

1. Behandling av personuppgifter

  1. Gigger behandlar personuppgifter som samlas in från Medlem vid registrering och användning av Webbplatsen och vid användning av de Tjänster som erbjuds på Webbplatsen. Behandlingen syftar till att göra det möjligt för Medlem att använda Webbplatsen och Giggers Tjänster, för att Gigger ska kunna uppfylla och administrera ingångna avtal och åtaganden, för att möjliggöra för Gigger att vidareutveckla Webbplatsen och Giggers Tjänster och för att Gigger ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt tvingande lagstiftning.
  2. Gigger använder även information om Medlem för kommersiell efterbearbetning, såsom statistik, analys och riktad marknadsföring till Medlem. För samma syfte har Gigger också rätt att lämna ut sådan information till samarbetspartners. Som Medlem har du möjlighet att i samband med utskick av marknadsföring tacka nej till fortsatta utskick.
  3. Gigger har rätt att inhämta upplysningar om betalningsanmärkningar och skuldsaldo från Kronofogdemyndigheten och kreditupplysningsföretag, och annan relevant information om Medlem baserat på lämnade personuppgifter, inklusive rätten att samköra lämnade personuppgifter mot tillgängliga externa register hos tredje man, och i samband därmed inhämta personuppgifter om Medlem från sådana externa register, i syfte att bedöma kreditvärdighet, verifiera Medlems identitet och förebygga brott.
  4. Gigger samlar också in uppgift om den IP-adress som används vid användning av Webbplatsen samt ytterligare information om Medlems tekniska utrustning, i syfte att kunna identifiera Medlem om tvist uppkommer samt för att förhindra brott, eventuellt missbruk och för att förhindra oönskad aktivitet.
  5. Om ett Medlemsavtal om utförande av ett Uppdrag träffas mellan Medlemmar, har Gigger rätt att uppge information om Medlemmarnas identiteter för båda parter.
  6. Gigger har rätt att lämna ut Medlems personnummer, namn, adress (post och e-post) telefonnummer, samt övrigt insamlat data till skattemyndighet, polismyndighet och andra myndigheter i syfte att kunna fullgöra skatterättsliga åtaganden samt i syfte att kunna förebygga, undersöka eller avslöja brott.
  7. Information som lämnats till Gigger i samband med användning av Giggers Tjänster kommer att sparas i upp till tio år i syfte att fullgöra skatterättsliga åtaganden, begränsa missbruk av våra tjänster, förhindra brottslig aktivitet och klarlägga tvister om uppdrag.

 

 

2. Ändringar av policyn

  1. Gigger uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Vid väsentliga förändringar informerar Gigger dig.

 

 

3. Begäran om utdrag eller rättelse

  1. Personuppgiftsansvarig är Gigger AB, org. nr 559011-8203. Om du skriver till Gigger på adressen Gigger AB, Drottninggatan 104, 111 60 Stockholm, märkt ”PUL-utdrag” och anger dina inloggningsuppgifter, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Gigger har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.

 

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.