Användarvillkor

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”), och dig som Medlem för Uppdrag som registreras på Giggers Webbplats (”Webbplatsen”). I Användarvillkoren ingår Giggers; Anbuds- och Annonspolicy, Escrowpolicy, Avbeställningspolicy och Medlingspolicy. Genom att registrera, eller lämna anbud på, ett Uppdrag på Webbplatsen godkänner du Användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Definitioner i Användarvillkoren har den innebörd som anges i definitionskatalogen som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Avtal och allmänna villkor”.

 

 

1. Bakgrund

  1. På Webbplatsen tillhandahåller Gigger en marknadsplats som gör det möjligt för Medlemmar att utannonsera uppdrag, att söka efter lämpliga uppdragstagare samt att ta emot och utvärdera offerter. På motsvarande sätt erbjuder Webbplatsen en möjlighet för Medlemmar att tävla om och erhålla annonserade uppdrag.
  2. Som Medlem på Webbplatsen har du tidigare godkänt Medlemsvillkoren, som tillsammans med Användarvillkoren samt övriga villkor som Gigger i vissa fall tillhandahåller en Medlem separat, beskriver de villkor som gäller för Uppdrag som Medlem registrerar på Webbplatsen.

 

2. Utannonsering av uppdrag

  1. Medlem som är inloggad på sitt Medlemskonto utannonserar ett Uppdrag genom att registrera Uppdraget på Webbplatsen. En Annons om ett Uppdrag ska följa Anbuds- och Annonseringspolicyn. Du som registrerar ett Uppdrag ansvarar för innehållet i Annonsen, och intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta.
  2. Gigger förbehåller sig rätten att neka annonsregisteringar. Det gäller i synnerhet för annonser som avviker från Anbuds- och Annonseringspolicyn eller för Medlemmar som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Giggers övriga villkor eller i övrigt mot lag eller förordning.

 

3. Lämna ett anbud

  1. Medlem som är inloggad på sitt Medlemskonto kan söka efter, och registrera Anbud på, Uppdrag. Ett Anbud ska följa Anbuds- och Annonseringspolicyn. Du som registrerar ett Anbud ansvarar för innehållet i Anbudet, och intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta.
  2. Gigger förbehåller sig rätten att neka anbudsregisteringar. Det gäller i synnerhet för anbud som avviker från Giggers Anbuds- och Annonseringspolicy eller för Medlemmar som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Giggers övriga villkor eller i övrigt mot lag eller förordning.

 

4. Godkännande av anbud och medlemsavtal

  1. När anbudstiden gått ut, kan Uppdragsgivaren välja att antingen anta ett Anbud eller återkalla sitt Uppdrag. Om Uppdragsgivaren väljer att anta ett Anbud, har Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren träffat ett Medlemsavtal. Om Uppdragstagaren har villkorat sitt Anbud av inbetalning av Escrow, har ett Medlemsavtal inte träffats förrän Uppdragsgivaren har betalat Escrow i enlighet med Escrowpolicyn. Om Uppdragsgivaren inte inbetalar Escrow inom fem (5) dagar, anses Uppdragsgivaren ha återkallat sitt Uppdrag.
  2. Ett Medlemsavtal består av Uppdragsbeskrivningen, ett Medlemsavtal och, i förekommande fall, Övriga Villkor. Med Övriga Villkor avses villkor som avviker från villkoren i Medlemsavtalet, som laddats upp till Webbplatsen och där godkänts av Uppdragsgivaren och Uppdragstagaren.

 

5. Avgifter

Gigger har rätt att ta ut Avgifter och i förekommande fall avräkna upplupna Avgifter från betalningar mellan Medlemmar. Aktuella Avgifter framgår av Prislistan som finns på Webbplatsen.

 

6. Betalning och exklusivitet

  1. Betalning av Escrow och för utförda Medlemstjänster ska alltid ske över Webbplatsen och med de betalningsmedel som gäller för Webbplatsen.
  2. Giggers ersättning består av en avgift som betalas av parterna i Uppdraget. Du som Medlem åtar dig därför att använda Webbplatsen som exklusiv metod för betalning av ersättning för tjänster som utförs av en Medlem som du direkt eller indirekt kommit i kontakt med genom Webbplatsen.

 

7. Ansvarsbegränsning

Webbplatsen är huvudsakligen en marknadsplats som låter Medlemmar annonsera, köpa och sälja tjänster till varandra. Utöver vad som följer av respektive villkor för Giggers Tjänster, saknar Gigger kontroll över, och ansvarar inte för, Medlemmarnas transaktioner. Gigger ansvarar således inte för fel, brist eller försening hänförlig till Uppdragsgivare eller Uppdragstagare, och inte heller för försenad eller utebliven betalning.

 

8. Ändringar

Gigger har rätt att från tid till annan ändra eller göra tillägg till Användarvillkoren. Ändringar av och tillägg till Användarvillkoren publiceras på Webbplatsen. De nya Användarvillkoren gäller från och med den dag Användarvillkoren publicerades.

 

9. Avtalstid

Användarvillkoren gäller från och med att Medlem registrerar ett Uppdrag på Webbplatsen till dess att Uppdraget är slutfört samt, genom betalning, godkänts av Uppdragsgivaren på sätt som anges i dessa Användarvillkor.

 

10. Överlåtelse

Gigger har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkor till bolag som ingår i samma koncern som Gigger. Gigger har också rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren till annan, förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Användarvillkoren på ett för Medlem tillfredsställande sätt.

 

11. Lagval och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på Användarvillkoren. Tvist i anledning av Användarvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

 

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.