Annons- och anbudspolicy

Denna anbuds- och annonspolicy (”Policyn”) är en del av Användarvillkoren och gäller mellan Gigger AB, org. nr 559011-8203 (”Gigger”), och dig för Uppdrag som registreras på Webbplatsen. Genom att du har godkänt Användarvillkoren och förbundit dig att följa dem är du bunden att följa även denna Policy. Definitioner i Policyn har den innebörd som anges i definitionskatalogen som finns att läsa på Webbplatsen under rubriken ”Avtal och allmänna villkor”.

1. Bakgrund

På de villkor som anges i denna Policy kan du som Medlem när du är inloggad på ditt Medlemskonto

 1. utannonsera Uppdrag genom att registrera Annons på Webbplatsen och
 2. söka efter och svara på Annons genom att registrera ett Anbud på Webbplatsen.

 

2. Allmänt om annons och anbud

Du som registrerar Annons eller Anbud godkänner att

 1. en Annons eller Anbud kommer att synas på Webbplatsen från registrering
 2. Gigger kan behöva bearbeta Annons eller Anbud genom att exempelvis göra kopior, ändra format eller omkoda material för att kunna göra Annons och Anbud tillgängliga på Webbplatsen
 3. Gigger inte har någon skyldighet att visa Annons eller Anbud på Webbplatsen.

 

3. Uppgifter i annons och anbud

Det är du som registrerar Annons eller Anbud ansvarar för innehållet i Annons eller Anbud och du intygar att

 1. de uppgifter du lämnar är korrekta
 2. du äger eller har rättigheter i form av copyright, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter till de bilder och uppgifter du lämnar och att du inte bryter mot tredje parts upphovsrätt till sådana rättigheter
 3. de uppgifter du lämnar inte strider mot lag, förordning, myndighetsbeslut, god sed eller har ett stötande eller kränkande innehåll
 4. du inte använder Annons eller Anbud för att delta i eller underlätta för illegala aktiviteter
 5. Annons eller Anbud inte skadar Gigger eller Medlem
 6. Annons är seriöst menad, dvs. att den inte enligt Giggers bedömning kan anses utannonsera ett Uppdrag som är omöjligt att utföra, har ett pris som inte kan anses marknadsmässigt eller andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta
 7. Anbud är seriöst menat, dvs. att det inte enligt Giggers bedömning kan anses innehålla svar på Annons där villkoren för att anta ett Uppdrag inte under kan anses vara marknadsmässigt eller om det finns andra omständigheter som gör att seriositeten går att ifrågasätta
 8. Annons eller Anbud inte är ren marknadsföring, dvs. Annons får endast innehålla beskrivning av Uppdrag med uppgifter nödvändiga för att förstå Uppdraget och Anbud ska vara svar på Annons med för detta nödvändiga uppgifter
 9. du bara registrerar en Annons per Uppdrag och bara registrera ett Anbud per Uppdrag, om du vill lägga upp en ny Annons eller Anbud för samma Uppdrag måste du först ta bort tidigare Annons eller Anbud
 10. du inte lägger till ytterligare Uppdrag i samma Annons eller svarar på ytterligare Uppdrag i samma Anbud om du uppdaterar eller förnyar Annons eller Anbud. Om du vill lägga till ytterligare Uppdrag ska du göra det genom att registrera ny Annons och om du vill svara på nytt Uppdrag ska du göra det genom att registrera nytt Anbud
 11. information i länkar eller hänvisningar i Annons och Anbud uppfyller kraven i denna Policy.

 

4. Giggers granskning och rätt att neka och ta bort annons och anbud

Gigger förbehåller sig rätten att neka Annons eller Anbud från att registreras och ta bort registrerad Annons eller Anbud särskilt om

 1. nekad Annons eller Anbud avviker från Policyn eller för Medlemmar som tidigare brutit mot Medlemsvillkoren, mot Giggers övriga villkor, i övrigt mot lag eller förordning eller god sed, eller
 2. registrerad Annons eller Anbud; måste tas bort enligt myndighetsbeslut, bryter mot tredje parts upphovsrätt, bryter mot annan lag eller förordning, strider mot god sed eller på annat sätt bryter mot denna Policy eller mot Giggers övriga villkor.

 

5. Ändringar av policyn

 1. Gigger uppdaterar regelbundet Policyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar Annonser och Anbud.  Vid väsentliga förändringar, informerar Gigger dig.

 

Har du frågor om Policyn, kan du kontakta oss på support@gigger.se.

Denna Policy gäller från och med den 2016-01-01.